Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 3 juni 13.30 uur Dorpshuis De Lier

Opnieuw is de ledenvergadering een belangrijke bijeenkomst. Deze keer om we samen een besluit te nemen over onze nieuwe statuten. Die zijn nodig na het verzelfstandigen van onze vereniging, en daar is een speciaal in het leven geroepen comité de afgelopen maanden druk mee geweest.
Allereerst dienden wij onze doelstelling als vernieuwde vereniging te formuleren, wie en wat willen we zijn, en waar staan we voor. Samen met onze nieuwe naam kon de notaris aan het werk. Na het eerste concept, en de nodige correcties, kan het bestuur u nu een Statuten wijzigingsvoorstel voorleggen. U kunt dit voorstel hier inzien en downloaden, zodat u zich kunt voorbereiden. Het wordt een korte, maar wel belangrijke vergadering!
En…. we willen die middag ook nog enige gezellige uurtjes samen kunnen zijn.

Agenda

[De agenda kunt u onder op deze pagina downloaden.]

13.30 uur Ontvangst met koffie of thee.
13.45 uur Opening.

 1. Mededelingen en we staan stil bij de leden die afgelopen periode zijn overleden.
 2. Notulen Ledenvergadering van 29 september 2021 (>download).
 3. Secretarieel jaarverslag 2021.
 4. Financieel jaarverslag 2021.
 5. Kascommissie verslag: Leks de Goeij en Mária Beuving. Reserve lid: Peter Krebbers.
  Benoeming nieuw lid.
 6. Bestuurszaken.
  Gerry Janssen-den Biesen, Henk Brands en Gerard Hofman zijn aftredend en herkiesbaar.
  Aanmelding / verkiezing (nieuwe) bestuursleden.
  Het bestuur draagt Theo Sijbers voor als nieuw bestuurslid.
 7. Ontwerp Statuten (>download).
 8. Activiteitenprogramma rest 2022.
 9. Omzien naar elkaar.
 10. Jubilarissen.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.

Ca. 15.00 uur Feestelijke nazit.
Ca. 17.00 uur Einde.

Geen aanmelding vereist, er geldt géén eigen bijdrage.
[Bijlagen: notulen Ledenvergadering 2021 en de Ontwerp Statuten]